Ogólne warunki serwisu posprzedażowego

Przedmiot 1.

1.1 Niniejsze Ogólne warunki obsługi posprzedażowej regulują relacje między PRS a jego klientami, niezależnie od tego, czy są to profesjonaliści, osoby fizyczne czy konsumenci, składający zamówienia bezpośrednio w Phone Recycle Solution lub za pośrednictwem jego partnerów. Uzupełniają one Ogólne warunki sprzedaży rozwiązania do recyklingu telefonów (CGV), do których wyraźnie się odnoszą.

1.2 Wszelkie prośby o interwencję skierowane do serwisu posprzedażowego PRS oznaczają pełną i bez zastrzeżeń akceptację niniejszych Ogólnych warunków obsługi posprzedażowej.

Artykuł 2. Procedura Serwisu posprzedażowego

2.1 O ile specjalne warunki gwarancji nie stanowią inaczej, naprawiony towar należy przesłać na miejsce wskazane przez serwis posprzedażowy. 2.2 Klient musi wypełnić formularz Deklaracji awarii znajdujący się na stronie www.sav.phonerecyclesolution.com w kategorii „Deklaracja awarii”

Artykuł 3. Kosztorys

3.1 Klient jest informowany, że ustalenie wyceny nie jest bezpłatne. Koszt sporządzenia wyceny jest zróżnicowany w zależności od towaru do naprawy. Klient potwierdzi swoją zgodę na koszt wyceny poprzez podpisanie „Wyceny” odesłanej pocztą elektroniczną. Koszt sporządzenia wyceny zostanie potrącony z faktury końcowej, jeśli zostanie zaakceptowana przez Klienta. W przeciwnym razie będą przedmiotem oddzielnej faktury.

3.2 Oferta jest ważna przez okres 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od jej daty.

3.3 Jeżeli oferta zostanie zaakceptowana, Klient musi przesłać ją do należycie podpisanego serwisu posprzedażnego w ciągu 30 (trzydziestu) dni od powyższego artykułu 3.1. W przeciwnym razie uważa się, że Klient odrzucił wycenę i będzie miał jeden miesiąc od wygaśnięcia wyżej wymienionego 30-dniowego okresu na zwrot towaru. W tym przypadku będzie musiał pokryć koszty przygotowania kosztorysu, o którym mowa w art. 3.1 powyżej. W przeciwnym razie, wycofanie danych towarów w tym terminie, będzie miał zastosowanie artykuł 6 poniżej. W każdym przypadku koszt sporządzenia wyceny pozostanie należny. Phone Recycle Solution S.A.R.L. z kapitałem 10.000 € / RCS Paryż 831008842 Siedziba: 189 rue d´Aubervilliers 75018 Paryż / Francja

3.4 Jeżeli naprawa wykaże znaczną pracę prowadzącą do zmiany wysokości wyceny lub wskazanych w niej orientacyjnych terminów, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony wszelkimi środkami, w szczególności bezpłatną wyceną korygującą. Żadna naprawa nie zostanie wykonana bez jej wyraźnej uprzedniej zgody. W tym względzie postanowienia Artykułu 3.3 powyżej mają zastosowanie w całości.

Artykuł 4. Pakiet

4.1 Serwis posprzedażowy, poza naprawą powierzonego mu towaru, może zaoferować Klientowi usługę naprawy ogólnej towaru za ustaloną cenę. Klient potwierdzi swoją zgodę na te usługi ryczałtowe poprzez podpisanie „Wyceny”.

4.2 Jeżeli w trakcie wykonywania usług naprawy stałej zaistnieje konieczność wymiany kluczowej części danych towarów, serwis posprzedażowy sporządzi bezpłatną wycenę odpowiadającą kosztowi części zamiennej i siły roboczej. Ta oferta „poza pakietem” podlega akceptacji lub odrzuceniu przez Klienta zgodnie z warunkami określonymi w artykule 3.3 powyżej. W przypadku odrzucenia oferty „poza pakietem”, Phone Recycle Solution nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek późniejsze awarie danych towarów z powodu wadliwej części, którą zidentyfikowałaby w ofercie „poza planem”.

Artykuł 5. Naprawy

5.1 Naprawa nie może w żadnym przypadku prowadzić do przedłużenia wcześniej udzielonych gwarancji, w szczególności gwarancji udzielonych w momencie sprzedaży.

5.2 Phone Recycle Solution zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia żądanych napraw lub do wymiany dostarczonego materiału na materiał równoważny lub lepszy, jeśli to konieczne. Klient może automatycznie zażądać wymiany towaru w przypadku, gdy Phone Recycle Solution nie jest w stanie przeprowadzić wymaganych napraw w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od upływu orientacyjnego okresu ogłoszonego Klientowi lub w celu naprawy na gwarancji.

5.3 W przypadku przedłużenia terminów w wyżej wymienionych warunkach, Phone Recycle Solution nie będzie zobowiązane do wypożyczenia towaru zastępczego, ani przed, ani w trakcie naprawy. Phone Recycle Solution S.A.R.L z kapitałem 10.000 € / RCS Paris 831008842 Siedziba: 189 rue d´Aubervilliers 75018 Paryż / Francja

5.4 W wymaganym terminie koszty naprawy są płatne w gotówce, netto bez rabatu w dniu odbioru naprawionego towaru przez Klienta z serwisu posprzedażowego, z wyjątkiem szczególnych warunków.

Artykuł 6. Błąd przy odbiorze powierzonego towaru

6.1 Klient zostanie poinformowany kiedy powierzony towar będzie gotowy

6.2 W przypadku braku odstąpienia od umowy powierzonego towaru po upływie miesiąca od powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 ust. 1 powyżej, do Klienta zostanie wysłane przypomnienie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Bez potwierdzenia ze strony klienta w ciągu 8 (ośmiu) dni od otrzymania niniejszego listu towar zostanie zniszczony lub udostępniony firmie Phone Recycle Solution.

6.3 Klient nie może żądać od PRS żadnej rekompensaty o jakimkolwiek charakterze ani wysokości.

Artykuł 7. Reklamacje

7.1 Wszelkie reklamacje Klienta po wykonaniu usług naprawczych należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do serwisu posprzedażnego centrali Phone Recycle Solution po przeprowadzeniu naprawy, w ciągu 48 godzin (stempel pocztowy) od naprawy do odbioru towaru przez Klienta.

7.2 Phone Recycle Solution postara się odpowiedzieć na nie tak szybko, jak to możliwe.

Artykuł 8. Klauzula dotycząca jurysdykcji

8.1 W przypadku jakiegokolwiek sporu lub sporu związanego z niniejszymi ogólnymi warunkami obsługi posprzedażnej, wyłączną jurysdykcję będzie miał sąd gospodarczy w siedzibie naszej firmy. Klauzula ta ma zastosowanie nawet w przypadku powództwa incydentalnego lub wielu pozwanych