PRS Algemene Service Voorwaarden

Artikel 1: voorwerp

1.1 Deze Algemene Voorwaarden voor After-Sales Service regelen de relatie tussen Phone Recycle Solution en haar Klanten, of ze nu professionals, particulieren of consumenten zijn, die rechtstreeks bestellen bij Phone Recycle Solution of via haar partners. Zij vormen een aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden van Phone Recycle Solution (CGV) waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen.

1.2 Elk verzoek om tussenkomst aan de dienst na verkoop van Phone Recycle Solution (SAV) impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van de dienst na verkoop.

Artikel 2. Procedure van de dienst-na-verkoop

2.1 2.1. Behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere garantievoorwaarden, moeten de te herstellen goederen naar de door de dienst-na-verkoop aangeduide plaats worden gestuurd. 2.2 De Klant moet het formulier voor het melden van een defect invullen op de site www.sav.phonerecyclesolution.com in de rubriek "Een defect melden".

Artikel 3. Offerte

3.1 De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de opstelling van een kostenraming niet gratis is. De kosten voor het opstellen van de prijsopgave variëren naargelang de te repareren goederen. De Klant zal zijn akkoord met de kosten van de prijsopgave bevestigen door ondertekening van de "Prijsopgave" die hem per e-mail wordt toegezonden. De kosten voor het opstellen van de kostenraming zullen worden afgetrokken van de eindfactuur indien deze door de klant wordt aanvaard. In het andere geval zullen zij het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke factuur.

3.2 De offerte is geldig gedurende een periode van 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de datum ervan.

3.3 Indien de offerte wordt aanvaard, moet de Klant deze binnen de 30 (dertig) dagen na artikel 3.1 hierboven ondertekend opsturen naar de dienst na verkoop. Bij gebreke hieraan wordt de Klant geacht de offerte te hebben geweigerd en beschikt hij over een termijn van één maand vanaf het verstrijken van de voornoemde termijn van 30 dagen om de betrokken goederen terug te halen. In dat geval zal hij de kosten voor het opstellen van de in artikel 3.1 hierboven bedoelde prijsopgave moeten betalen. Indien de betrokken goederen niet binnen deze termijn worden teruggenomen, is artikel 6 van toepassing. In elk geval blijven de kosten voor het opstellen van de prijsopgave verschuldigd. Phone Recycle Solution S.A.R.L. met een kapitaal van 10.000 € / RCS Paris 831 008 842 Zetel: 189 rue d´Aubervilliers 75018 Parijs / Frankrijk

3.4 Indien de reparatiewerkzaamheden significante werkzaamheden vertonen die een wijziging van het bedrag van de prijsopgave of van de daarin vermelde indicatieve termijnen tot gevolg hebben, zal de Klant hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld met alle middelen, en in het bijzonder door een gratis corrigerende prijsopgave. Geen enkele herstelling zal worden uitgevoerd zonder zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. In dit opzicht zijn de bepalingen van artikel 3.3 hierboven volledig van toepassing.

Artikel 4. Colli

4.1 Buiten de herstelling van de goederen die hem werden toevertrouwd, kan de dienst na verkoop aan de Klant algemene herstellingsdiensten voor de goederen aanbieden tegen een forfaitaire prijs. De Klant zal zijn akkoord voor deze forfaitaire prestaties bevestigen door de "Offerte" te ondertekenen.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de forfaitaire herstellingsdiensten de vervanging van een essentieel onderdeel van de betrokken goederen noodzakelijk wordt, zal de klantendienst een gratis prijsopgave opstellen die overeenstemt met de kostprijs van het vervangingsonderdeel en de arbeidskrachten. Deze prijsopgave "buiten de verpakking" zal onderworpen zijn aan de aanvaarding of de weigering door de Klant onder de voorwaarden van artikel 3.3 hierboven. In geval van weigering van de offerte "buiten de verpakking", kan Phone Recycle Solution niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventueel later defect van de betrokken goederen, te wijten aan het defecte onderdeel dat zij zou hebben geïdentificeerd in de offerte "buiten de verpakking".

Artikel 5. Reparaties

5.1 De reparatie kan in geen geval leiden tot een verlenging van de eerder verleende garanties, met name die welke bij de verkoop is (zijn) gegeven.

5.2 Phone Recycle Solution behoudt zich het recht voor om ofwel de gevraagde herstellingen uit te voeren, ofwel het geleverde materiaal te vervangen door gelijkwaardig of beter materiaal indien nodig. De Klant kan automatisch om vervanging van de goederen verzoeken indien Phone Recycle Solution niet in staat is de gevraagde reparaties uit te voeren binnen 30 (dertig) kalenderdagen na het verstrijken van de aan de Klant aangekondigde indicatieve termijn. of voor een reparatie onder de garantie.

5.3 In het geval van een verlenging van de termijnen onder de bovengenoemde voorwaarden, zal Phone Recycle Solution niet verplicht zijn om vervangende goederen uit te lenen, noch voor noch tijdens de reparatie. Phone Recycle Solution S.A.R.L met kapitaal van € 10.000 / RCS Paris 831 008 842 Hoofdkantoor: 189 rue d´Aubervilliers 75018 Parijs / Frankrijk

5.4 Wanneer ze verschuldigd zijn, zijn de reparatiekosten contant betaalbaar, netto zonder korting op de datum van de teruggave van de gerepareerde goederen door de Klant aan de dienst na verkoop, behalve onder bijzondere voorwaarden.

Artikel 6. Niet-terugname van de toevertrouwde goederen

6.1 De Klant zal per e-mail verwittigd worden wanneer de hem toevertrouwde goederen klaar staan.

6.2 Bij gebrek aan terugname van de toevertrouwde goederen tot het verstrijken van een termijn van één maand vanaf de kennisgeving voorzien in artikel 6.1 hierboven, zal een herinnering per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar de Klant worden gestuurd. Zonder manifestatie van de Klant binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst van deze brief, zullen de goederen vernietigd worden of ter beschikking gesteld worden van Phone Recycle Solution.

6.3 De Klant kan van Phone Recycle Solution geen schadevergoeding van welke aard of hoogte dan ook vorderen.

Artikel 7. Klachten

7.1 Elke klacht van de klant naar aanleiding van de reparatiediensten moet per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd naar de dienst na verkoop van het hoofdkantoor van Phone Recycle Solution dat de genoemde reparatie heeft uitgevoerd, binnen 48 uur (poststempel als bewijs) na de terugname. van de goederen door de klant.

7.2 Phone Recycle Solution zal zich inspannen deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 8. Bevoegdheidsclausule

8.1 In geval van betwisting van welke aard ook of van geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden van de dienst na verkoop, is uitsluitend de rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap bevoegd. Deze clausule is zelfs van toepassing in geval van een incidentele aanvraag of meerdere verweerders

Hallo !

We hebben gewacht tot we zeker wisten dat u geïnteresseerd was in de inhoud van deze site alvorens u lastig te vallen, maar we zouden u graag vergezellen tijdens uw bezoek... Vind je dat goed?